Beste VVH Forum-gebruiker,
Al meer dan 200 medewerkers van SHM's en de VMSW melden zich aan op het VVH-Forum.
Tot nog toe werden er maar enkele berichten gepost. Aarzel echter niet om een nieuw gesprek te starten en ook je collega's aan te moedigen om zich te registreren en deel te nemen. Hoe meer Forum-gebruikers er zijn, hoe meer ervaringsuitwisseling er kan gebeuren.
Via het Forum kan je ook heel eenvoudig documenten met elkaar uitwisselen.
Als je vragen hebt, kan je me altijd een mail sturen (sven.van.elst@vvh.be).
Veel succes!
Sven

Overdracht van aandelen

Conform onze statuten en het reglement DC/RvB kunnen privé vennoten hun aandelen overdragen aan anderen vennoten. Het gaat dan om een akkoord tussen vennoten, waar nog RvB nog andere aandeelhouders inspraak in hebben.

Het gebeurt echter dat privatieve aandeelhouders hun aandelen wensen te verkopen zonder een vennoot overnemer aan te duiden. Onze SHM koopt deze (eigen) aandelen dan terug, betaalt het “scheidingsaandeel” uit, boekt deze aandelen op een niet beschikbare reserve en wenst deze aandelen NIET te vernietigen. In het verleden werden deze aandelen voor heropname zonder problemen aangeboden via oproep voor kandidaten binnen de RvB. Tot daar alles OK.

Er ontstaat nu discussie over de heropname van deze aandelen. Wij hebben hiervoor geen procedure, in de statuten is niet voorzien hoe deze worden aangeboden en hoe eventuele kandidaten, al dan niet aandeelhouder worden toegewezen.

Mijn vraag aan jullie is of dergelijke procedure/regeling wel bestaat bij andere SHM. Een en ander in voorbereiding van een eigen procedure.

Alvast bedankt!

Reacties

 • Indien wij zo iets zouden voorhebben, zouden we ons wenden tot een notaris om dit juridisch op de juiste manier te doen.

 • zie hieronder art 5 van onze statuten:
  II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN
  Art. 5. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt 27.500,00 euro. Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam met een nominale waarde van twaalf en half euro elk.
  Elke vennoot verbindt zich ertoe in te schrijven op minimum één aandeel.
  De vennoten moeten onmiddellijk 25% van de waarde van hun aandelen voldoen. Het saldo kan, naargelang van de behoeften van de vennootschap, door de raad van bestuur opgevraagd worden. De opgevraagde stortingen mogen bij nieuwe erkenningen jaarlijks niet meer bedragen dan 10% van het bedrag van de maatschappelijke aandelen.
  De Vlaamse Regering heeft het recht om bij de erkenning, fusie of omvorming van de vennootschap namens het Vlaamse Gewest in te tekenen op ten hoogste een vierde van het maatschappelijk kapitaal.
  De vennoten mogen geen of maar een beperkt vermogensvoordeel nastreven.
  De vennoten kunnen een afschrift van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hem betrekking hebben, opvragen. Het afschrift bevat de naam van de vennootschap waarbij de rechtsvorm nominatief is vermeld, de naam van de titularis, de datum van toetreding en het aantal aandelen waarvan hij houder is. In chronologische volgorde worden eveneens de gedeeltelijke stortingen vermeldt die door de vennoot werden verricht tot volstorting van de omschreven aandelen.
  De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar : indien een aandeel eigendom is van verscheidene personen, heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van de eraan verbonden rechten op te schorten, tot één enkel mede-eigenaar van het onverdeeld aandeel aangewezen wordt als eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap
  De ontslagnemende vennoot, de rechthebbenden of schuldeisers respectievelijk van overleden vennoten, gefailleerden, onbekwaamverklaarden of van vennoten in staat van kennelijk onvermogen, kunnen de ontbinding en vereffening van de vennootschap niet vorderen.
  De voormelde personen mogen geen maatregelen ter bewaring van hun rechten of van die van hun rechtsvoorganger vorderen en hebben zich te houden aan de boekhouding van de vennootschap. Om geen enkele reden mogen de betrokken personen het leggen van zegels of het opmaken van een inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van rechten van welke aard ook tegenover de vennootschap.
  Mits naleving van de vigerende wetgeving en de daarop gebaseerde onderrichtingen mag de raad van bestuur beslissen tot het uitgeven van nieuwe aandelen
  In principe kan op die aandelen slechts door de vennoten worden ingetekend.
  Niet-vennoten kunnen slechts intekenen op nieuwe aandelen of bestaande aandelen overnemen mits zij daartoe door twee vennoten worden voorgedragen en de raad van bestuur, bij geheime stemming de verrichting heeft toegelaten.
  De raad van bestuur dient erover te waken dat de kapitaalverhoging gebeurt op basis van objectieve criteria en zodanig dat geen enkele vennoot een blokkeringsminderheid verwerft.
  Tussen de vennoten kunnen aandelen slechts worden overgedragen met het akkoord van de raad van bestuur en mits naleving van de vigerende wetgeving ****en de daarop gebaseerde onderrichtingen inzake toestemming of machtiging.
  In geval van overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan onder de overlevende vennoten. De erfgenamen van de overledene kunnen de terugbetaling eisen van de door de overledene gestorte bedragen, met dien verstande echter dat de aldus verrichte terugbetaling niet hoger mag zijn dan de nominale waarde van het aandeel.
  De voor de terugbetaling nodige bedragen mogen van de reserves worden afgenomen.
  Het bovenstaande geldt eveneens in geval van ontslag, faillissement, onbekwaam verklaring of kennelijk onvermogen van een vennoot.
  De vennootschap houdt een aandelenregister bij waarin de gegevens betreffende de vennoten worden vermeld.
  De vennoten staan slechts in voor de schulden van de vennootschap tot beloop van hun inbrengen.

Log In of Registreer om te reageren.