Beste VVH Forum-gebruiker,
Al meer dan 200 medewerkers van SHM's en de VMSW melden zich aan op het VVH-Forum.
Tot nog toe werden er maar enkele berichten gepost. Aarzel echter niet om een nieuw gesprek te starten en ook je collega's aan te moedigen om zich te registreren en deel te nemen. Hoe meer Forum-gebruikers er zijn, hoe meer ervaringsuitwisseling er kan gebeuren.
Via het Forum kan je ook heel eenvoudig documenten met elkaar uitwisselen.
Als je vragen hebt, kan je me altijd een mail sturen (sven.van.elst@vvh.be).
Veel succes!
Sven

Welzijnsinitiatief WoninGent: "social hugging"

Beste collega's,

de opgelegde en noodzakelijke Corona-isolatie zette WoninGent aan om een project ‘Social hugging’ op te starten.
Bedoeling is om de meest kwetsbare doelgroepen onder onze huurders telefonisch te contacteren:
• vragen of er problemen zijn,
• op het belang wijzen van verluchten (bv voor de overbezette woningen),
• “Corona-uitleg” verschaffen indien nodig,
• kijken of de huurbetalingen verder kunnen gebeuren, afbetalingsplannen afspreken, enz…
• En natuurlijk ook vooral een manier om hen wat sociaal contact te bieden in deze eenzame tijden en hen een luisterend oor te bieden.

**We werken op een aantal doelgroepen: **
Kwetsbare ouderen
• mensen die eenzaam en alleen zijn, geen tot weinig familie , geen boodschappen kunnen doen of medicijnen kunnen halen.
• Doorverwijzen (kan) naar: vrijwilligersgroepen, computer/tabletverdelling (aanvragen via betrokken dienst), contactpersonen van de LDC’s, boodschappendienst Pino
Mensen met psychische kwetsbaarheid
• Het verminderde sociaal contact en verminderde opvolging kan er voor zorgen dat hun psychische toestand achteruitgaat zonder dit opgemerkt zal worden.
• Als we problematische situaties opmerken wordt het mogelijk om contact op te nemen met de correcte dienst om op deze manier toch hulp te voorzien voor deze doelgroep.
• Doorverwijzen: PC Guislain , Poco Loco, aanklampende zorg.
Alleenstaanden
• het isolement kan een negatieve impact hebben op hun mentale gezondheid.
(Alleenstaande) Ouders met meerdere jonge kinderen
• De sluiting van de scholen legt extra druk op de ouders van kinderen, zeker als de woning niet aangepast is aan de grootte van het gezin. We kunnen eventueel tips en tricks meegeven om de druk te verzachten en doorverwijzen indien nodig. Als we mogelijk alarmerende signalen opvangen kunnen we mogelijk doorverwijzen naar een dienst die kan helpen.
• Doorverwijzen naar: in geval van moeilijke opvoedingssituaties kunnen kinderen naar de opvang op school gaan (aanvragen via de school), Opvoedingswinkel (telefonisch bereikbaar), Verbindingsteam (telefonisch bereikbaar), De Sloep (telefonisch bereikbaar)
Mensen die de taal minder goed beheersen en hierdoor niet voldoende geïnformeerd zijn
• Mensen met een andere origine/roots. Groot percentage personen met andere origine is niet op de hoogte of slecht op de hoogte van de maatregelen. Dit komt onder andere omdat veel van deze mensen niet op de hoogte zijn van lokale berichtgeving. (door satelliet tv etc) Door ze op te bellen kunnen we mogelijks wat onduidelijkheden wegwerken.
• Doorverwijzen naar: Buurtcentrum (telefonisch en per mail bereikbaar), Stad Gent voor de nodige (aan de taal) aangepaste infofolders
Mensen met een fysieke beperking
• Veel mensen met een beperking doen beroep op een dienst met een tijdelijk aangepaste werking. Hierdoor kan het zijn dat deze mensen het overzicht verliezen. Bij het contacteren van de doelgroep kunnen we kijken of er onduidelijkheden zijn en indien mogelijk doorverwijzen naar de correcte dienst.
• Doorverwijzen naar: de ondersteunende diensten (Focus), buurtwerk, de sociale diensten van de mutualiteiten, boodschappenhulp.
Mensen met een beperkt inkomen of die door de tijdelijke werkloosheid in financiële problemen komen
• Door de tijdelijke werkloosheid veroorzaakt door de quarantaine zullen er heel wat mensen zijn die het financieel moeilijk krijgen. Huurachterstallen zullen oplopen en ook facturen van andere lopende kosten dreigen op de stapel te belanden…
• We voorzien een goede informatiedoorstroming van deze actie naar het team binnen de verhuurdienst die huurders met huurachterstand contacteert.
• Doorverwijzen naar: antennewerkingen van de welzijnsbureaus (telefonisch en per mail bereikbaar) en Dienst Wonen inzake huurachterstal (telefonisch, per mail, what’s app – geen huisbezoeken), voedselbedelingen (via buurtwerk of sociale kruideniers)
Hangjongeren die geen rekening houden met de quarantaineregels
• Zowel voor de gezondheid van de jongeren in kwestie als van onze bewoners is het belangrijk dat het signalement van hangjongeren doorgegeven wordt aan bevoegde instanties om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan.
• Doorverwijzen naar: Straathoekwerk (telefonisch bereikbaar), VZW Jong (locaties doorgeven van hangplekken, lokale politie

**Concreet zullen onze wijkmonitoren elk de geselecteerde doelgroepen uit hun wijk telefonisch contacteren. **
Die worden bijgehouden in een contactlijst. Er werd ook een FAQ opgesteld met alle mogelijke vragen en antwoorden die huurders zouden kunnen stellen als leidraad voor de gesprekken. Deze FAQ ontsluit het volledige hulp aanbod, van zowel de stadsdiensten, VZW’s actief in de wijken als van WoninGent zelf. Een zeer ruim aanbod: tijdens de test ging dit van een goed gesprek tot het zorgen voor bedeling van voedselpakketten.

Tijdens de test van 29 en 30 maart belden we 636 huurders uit de volgende doelgroepen op :
• senioren
• alleenstaanden
• mensen met een beperking
• sleutelfiguren gebouwen & vrijwilligers
• kwetsbare jongeren
• psychisch kwetsbaren
We werkten hierbij op de meest precaire wijken eerst.

**Dit waren de vragen die zij stelden, opmerkingen die we noteerden. **
Alle huurders gaven ook te kennen aangenaam verrast te zijn met het telefoontje dat zij ontvingen. Geen enkele huurder vond dit een inbreuk op zijn of haar privacy.
Vragen:
• uitstel huurbetaling, vragen ivm huur
• wil vrijwilligerswerk doen
• wil hulp in het algemeen
• technische meldingen, vragen over lopende aangevraagde herstellingen
• vragen over openingsuren banken, taxidiensten, vraag hoe de was bij de zoon in West-Vlaanderen geraakt, vraag naar contact met politie voor extra patrouilles
• meldingen: coronapatiënt die buitenshuis gaat, melding inbraak, melding over volgespuwde lift … , melding 1 bewoner gehospitaliseerd (onduidelijk of het over corona gaat), verschillende meldingen overlast, melding geblokkeerde container restafval
• vragen over herhuisvesting
• bij 2 huurders werd een extra voedselpakket bezorgd (Zone Rabot: onze vrijwilligers Patrick & Christophe hebben bij 120 bewoners een extra voedselpakket bezorgd, samen met buurtwerk & straathoekwerk.)

In bijlage
De FAQ die onze sociale dienst opstelde
Het overzicht van de aangepaste dienstverlening in Gent, per wijk, ter inspiratie.

Reacties

  • Reacties graag per mail, het is iets te druk, ik zal niet steeds tijd hebben om hier even te komen kijken.

Log In of Registreer om te reageren.